සමාගම් පුවත්

  • Study: Growing demand for perishable foods drives growth in IQF market
    තැපැල් කාලය: 05-13-2021

    නොවැ. ආහාර සහ සෘතුමය නොවන පලතුරු සහ එළවළු අධික පරිභෝජනය. නිව්යෝර්ක් හි මාර්කට්ස් ඇන්ඩ් මාකට්ස් විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද වාර්තාවකට අනුව, ගෝලීය තනි ක්ෂණික කැටි කිරීමේ (IQF) වෙළඳපල වටිනාකම 2016 දී ඩොලර් බිලියන 14.77 ක් වූ අතර 2022 වන විට එය ඩොලර් බිලියන 20.82 ක් වනු ඇතැයි පුරෝකථනය කර ඇත. කැටි කළ වියළි පලතුරු සහ එළවළු භාවිතය වැඩි කිරීම සහ අනෙකුත් ආහාර නිෂ්පාදන සඳහා IQF යෙදීම ...තවත් කියවන්න »